Biuletyn Informacji Publicznej
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Statut

S T A T U T
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
w Bielsku-BiałejPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, zwany dalej Zespołem oraz wchodzące w jego skład poradnie funkcjonują w oparciu o niżej wskazane akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 223, poz. 1869 z późniejszymi zmianami).

4. .....
 INFORMACJE O ZESPOLE

§ 2

1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej.

2. W skład Zespołu wchodzą:
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku-Białej nr 1 z siedzibą przy
    ul. Juliusza Słowackiego 45,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku-Białej nr 2 z siedzibą przy
    ul. Juliusza Słowackiego 45,
  • Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem z siedzibą przy
    ul. Juliusza Słowackiego 45.

3. Zespół ma swoją siedzibę w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 45.

4. Wchodzące w skład Zespołu poradnie są publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Zespół jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.


Metryka

Autor ostatniej zmiany: Małgorzata Salamon

Data publikacji: 2016-04-25 11:37:41

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-01-27 12:37:40 Zmiana publikacji Małgorzata Salamon
2 2022-01-27 12:37:37 Zmiana publikacji zppp
3 2018-10-03 13:30:48 Zmiana publikacji zppp