Biuletyn Informacji Publicznej
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zppp.bip.cuw.bielsko-biala.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-21
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-29


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściewej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
  2. niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Pietrusiak, adres poczty elektronicznej: ppp3@cuw.bielsko-biala.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 45, 43-300 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Słowackiego:

  • wejście główne od strony południowej — dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • wejście ewakuacyjne od strony północnej,
  • wejście ewakuacyjne od strony wschodniej,

Budynek posiada 4 kondygnacje, dostęp na wyższe piętra jest możliwy dzięki zainstalowanej w budynku windzie.

Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie korytarza. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, za przeszklonymi drzwiami po prawej stronie korytarza.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

Przyciski sterujące w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a, a kabina windy jest wyposażona w automat głośnikowy informujący o przystankach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem znajduje się kilka miejsc parkingowych dla klientów, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego dostępny w razie potrzeby.Metryka

Autor ostatniej zmiany: Małgorzata Salamon

Data publikacji: 2020-11-09 11:35:12

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-01-29 10:33:07 Zmiana publikacji Małgorzata Salamon
2 2020-11-09 11:50:22 Zmiana publikacji Małgorzata Salamon
3 2020-11-09 11:49:14 Zmiana publikacji Małgorzata Salamon